Bruk av Lingright på eksamen

Lingright kan benyttes til tentamen og eksamen i grunnskole og videregående skole. I prinsippet er det rektor ved skolen som avgjør hvilke hjelpemidler som tillates brukt til prøver, tentamener og eksamener, så ta kontakt med rektor i god tid før tentamen eller eksamen. Utdanningsdirektoratet (tidligere Læringssenteret) har gitt sine retningslinjer for tillatte hjelpemidler i to rundskriv.

For grunnskolen gjelder rundskrivet LS-05-2003 "Pc som skriveredskap til avgangsprøven i grunnskolen". Her blir det slått fast at elever kan bruke pc som kun inneholder tekstbehandlingsprogram med ordbok og retteprogram, samt regneark. Lingright er et retteprogram som også inneholder ordbok.

For videregående skole gjelder rundskrivet LS-66-2002 "Oversikt over tillatne hjelpemiddel i vidaregåande opplæring og teknisk fagskole". I kapittel 7 "Spesielt for dyslektikarar og andre med lese- og skrivevanskar" på side 4 i rundskrivet står følgende:

"Reglane om hjelpemiddel til eksamen som er gitt i dette skrivet, gjeld i prinsippet òg for dyslektikarar og andre med lese- og skrivevanskar. Dyslektikarar og andre med lese- og skrivevanskar kan i tillegg bruke dei hjelpemidla og/eller programma som er spesielt utvikla for denne målgruppa. Retningslinene for spesiell tilrettelegging av eksamen finst i Rundskriv SUE/Vg-96-008: Retningslinjer for elever og privatister som trenger spesielle tiltak og særskilt tilrettelegging ved eksamen."